Topic

[H]Justice League Russian PVE Guild

Catork @ Kirin Tor
Catork
1 Blood Elf Warlock
0
ÃÂу begining Russian Guild there is a set of players knowing their class, at any level. Knowledge of the tactics is important.

Oleivy @ Kirin Tor
Oleivy
1 Human Paladin
0
ßрøòõт, ÑÂúþûьúþ чõûþòõú у òðѠò óøûьôøø ðúтøòýых, ÑÂþñøрðюÑÂÑŒ øóрðть тут ø øщу ÿрøÑÂтðûøщõ тðú ÑÂúð÷ðть=)

Amaroc @ Kirin Tor
Amaroc
1 Draenei Shaman
0
ï ñы ÑÂþ÷ôðû тут óøûьôу õÑÂÑ‚ÑŒ þÿыт уôðчýþóþ ÿòõ рõùôøýóð ò òþтûú úþýтõýтõ, ýþ úðú ÿþúð÷ыòðõт ÿрðúтøúð ýð ðýóûþóþòþрÑÂщøх ÑÂõрòõрðх - уöõ òÑÂõ руÑÂÑÂúþóþòþрÑÂщøõ øóрþúø рð÷þñрðýы, ð øôтø ò ýþòую óøûьôøю Ñ 0-ыü тõúущøü ÿрþóрõÑÂÑÂþü öõûðющøх ýõüð. àôõûðть óøûьô-ÿþüþùúу ò úþтþрþù þôýø úрøòþруúøõ ýðÿы ýõ хþчõтÑÂÑ =)

Excess @ Kirin Tor
Excess
1 Tauren Druid
0
ÕÑÂûø уôðÑÂÑ‚ÑÂÑ ÑÂþñрðть óøûьôøю, тþ òþ÷üþöýþ üýþóøõ ø÷ руÑÂÑÂúøх òõрýутÑÂѠýð ÑÂтþт ÑÂõрòõр. Øñþ üы ÑÂтþûúýуûøÑÂÑŒ ò úþýцõ Ѡÿрþñûõüþù ýõôþñþрð ûюôõù ôûѠ25 ø ýðü ÿрøшûþÑÂÑŒ ÑÂûøтьÑÂѠѠôруóþù óøûьôøõù ø ÑÂþþтòõтÑÂтòõýýþ у üýþóøх ÿрþÿðûþ öõûðýøõ рõùôøть Ѡñурóðüø.
PS: рõñÑÂтð Ñ Red Nation òÑÂõ õщõ ÑÂûõôÑÂÑ‚ ÷ð ÑÂтøü ÑÂõрòõрþü)

Catork @ Kirin Tor
Catork
1 Blood Elf Warlock
0
ÃÅ¡ ÑÂþöðûõýøю, ÿрø ÿþÿытúõ ÑÂþñрðть óø, ýð ýðѠýðÿðûø ðüõрøúðýцы :D ßþÑÂûõ 2Ñ… ôýõù ðúтøòýþóþ фûуôð üы Ѡôруóþü ýõ ýðшûø ÃÂÕ ÞÃâ€ÃÂÞÓÞ руÑÂÑÂúþÑÂ÷ычýþóþ øóрþúð. Ã’ øтþóõ тþöõ ÿþúøýуûø ÑÂõрòõр, õÑÂûø úтþ-тþ рõшøт òþÿûþтøть ýðшу üõчту, тþ üы òõрýõüÑÂѠѠýøü.

Excess @ Kirin Tor
Excess
1 Tauren Druid
0
Ã’ þñщõü üы рõшøûø ÿþÿрþñþòðть ÑÂþñрðтьÑÂѠ÷ôõÑÂÑŒ þÿÑÂÑ‚ÑŒ. âðú чтþ öôõü òðѠòÑÂõх þñрðтýþ))
ß.á.: Excess

In order to post you must to be logged in

Please report any Code of Conduct violations, including:

Threats of violence. We take these seriously and will alert the proper authorities.

Posts containing personal information about other players. This includes physical addresses, e-mail addresses, phone numbers, and inappropriate photos and/or videos.

Harassing or discriminatory language. This will not be tolerated.

Click here to view the Forums Code of Conduct.