Topic

[A] Bulgarian Guild Necropolis is now recruiting.

Doremifa @ Kirin Tor
Doremifa

3 Draenei Shaman
0
Necropolis ýðñøрð ýþòø чûõýþòõ. Ã’ÑÂõúø õôøý õ ôþñрõ ôþшъû. ÃÂðñÃȄÂóðüõ ýð PvE, úðтþ ýðшøѠÿûðý õ рðùôþòõтõ ôð ÑÂð ôòð ÿътø ò ÑÂõôüøцðтð- ßõтъú ø ÃÂõôõûѠòõчõр þÑÂýþòýþ. ßþôôърöðüõ ôþñрø þтýþшõýøѠø ÿþû÷òðüõ TS3.

×ð ÿþòõчõ øýфþрüðцøѠÿøшõтõ ýð Pornlettix, Nikvet øûø òÑÂõúø õôøý, úþùтþ õ þýûðùý.

In order to post you must to be logged in

Please report any Code of Conduct violations, including:

Threats of violence. We take these seriously and will alert the proper authorities.

Posts containing personal information about other players. This includes physical addresses, e-mail addresses, phone numbers, and inappropriate photos and/or videos.

Harassing or discriminatory language. This will not be tolerated.

Click here to view the Forums Code of Conduct.